Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti s marketingovým súhlasom

Riadne spracovanie vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité. Preto kladieme veľkú váhu na ich ochranu. Týmto by sme vám radi poskytli podrobné informácie o tom, prečo a na aké účely vaše osobné údaje spracovávame, o právach, ktoré v súvislosti s ich spracovaním máte, ale aj iné informácie, ktoré pre vás môžu byť v spojení so spracovaním vašich osobných údajov dôležité.

Radi by sme vás uistili, že v SALON de PARIS – kráľovská koruna dodržujeme prísne pravidlá stanovujúce, ktorí zamestnanci majú k vašim osobným údajom prístup a ktoré osobné údaje je možné spracovávať.

Zoznámte sa, prosím, s nižšie uvedenými informáciami, ktoré sme pre vás v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov pripravili tak, aby bol pre vás tento dokument čo najvýstižnejší a maximálne užitočný.

V  nižšie  uvedených  ustanoveniach  vám  poskytneme podrobné  informácie, ktoré  sú  podstatné preto, aby  ste  správne pochopili význam udelenia vášho marketingového súhlasu.

Informácie o spracovaní vašich osobných údajov

1. Správca osobných údajov

Správcom  osobných  údajov  je  taký  subjekt,  ktorý  sám  alebo  spolu  s  iným  stanovuje  účely  a  prostriedky spracovania vašich osobných údajov. Typicky pôjde o spoločnosť, ktorej svoje osobné údaje poskytujete. Svoj súhlas udeľujete spoločnosti Q.C., s.r.o., ktorá prevádzkuje SALON de PARIS – kráľovská koruna, Dolná 55, Banská Bystrica a webové sídlo https:/www.salondeparis.sk.

2. Poverenec pre ochranu osobných údajov

Spoločnosť  Q.C.,  s.r.o.,  ustanovila  Jozefa  Kmeťa ‐  Poverenca  pre  ochranu  údajov,  ktorý  dohliada  na  riadne spracovanie osobných údajov (tzv. DPO). Podľa vašich preferencií a možností nás môžete kontaktovať rôznymi spôsobmi:

 • e‐mailom info@salondeparis.sk,
 • cez SMS správu na +421 908 530 756,
 • písomne na adrese Q.C., s.r.o., Alexandra Matušku 4060/30, 974 01 Banská Bystrica.

 

S akýmikoľvek otázkami súvisiacimi so spracovaním vašich údajov sa môžete obrátiť na Poverenca pre ochranu osobných údajov a uplatniť svoje práva na ochranu svojich osobných údajov, ako je opísané nižšie.

3. Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov na základe vášho marketingového súhlasu je:

 • Ponúkať služby poskytované v SALON de PARIS – kráľovská koruna, Dolná 55, Banská Bystrica.
 • Spracovanie osobných údajov – spracovanie osobných údajov, ktoré predchádza samotnému použitiu informácií. Pod tým si môžete predstaviť: ukladanie vykonaných úkonov a činností s cieľom spätného náhľadu na poskytované služby, použitých materiálov a produktov na výkon služby a tiež na domáce ošetrenie. Spracovanie môže byť len manuálne.
 • Zasielanie  informatívnych  SMS  správ  o čase  a termíne  nasledujúcej  návštevy,  s menom  kaderníka alebo zodpovednej osoby za poskytovanú službu.

 

Právny základ takéhoto spracovania osobných údajov tvorí súhlas, ktorý sme od vás získali.

Na komunikáciu používame:

 • poštové služby
 • telefonické hovory
 • SMS
 • elektronickú poštu
 • reklamné oznamy na internetových stránkach, sociálnych sieťach alebo aplikáciách

4. Kategórie zhromažďovaných osobných údajov

V tejto časti sú opísané kategórie spracovávaných osobných údajov vrátane príkladov a účelov spracovania:

 • Základné  identifikačné  údaje:  Vaše  krstné  meno  a  priezvisko,  deň  a mesiac  dátumu  narodenia,  aby sme vás správne identifikovali.
 • Kontaktné údaje: Poštová adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, aby sme s vami mohli komunikovať.
  Informácie  týkajúce  sa  všetkých  poskytnutých  služieb  a predaja  produktov  na  domáce  ošetrenie: Ponechávame si informácie o všetkých poskytnutých služieb a jeho špecifikáciách a predaja produktov na domáce ošetrenie.
 • Ďalšie  osobné  údaje,  ktoré  nám  poskytnete  v  priebehu  vzájomného  vzťahu:  Môžu  to  byť  údaje poskytnuté v rámci prípadného zdravotného problému alebo diagnózy, ktorá napomôže ku skvalitneniu služieb a zdravotného stavu klienta.

 

Osobné údaje o vás pochádzajú len zo zdroja Vašich vlastných informácii, s cieľom riadnej identifikácie vás ako klienta kaderníckeho salóna.

5. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Garantom  ochrany  a  riadneho  spracovania  vašich  osobných  údajov  na  marketingové  účely  je  podľa  zákona správca týchto údajov. Rovnaké požiadavky sú kladené aj na všetkých zamestnancov spoločnosti, kde je garantovaná rovnaká ochrana vašich údajov. Spracovateľom osobných údajov je teda každý zamestnanec spoločnosti, ktorý na základe zvláštneho zákona alebo s poverením či zmocnením správcu spracováva osobné údaje.

6. Odovzdávanie osobných údajov do tretej krajiny

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť Q.C., s.r.o. pôsobí len v rámci SR, žiadne informácie nie sú poskytované do tretích krajín.

7. Obdobie, počas ktorého budú vaše osobné údaje uchovávané

Marketingový  súhlas  udeľujete  spoločnosti  Q.C.,  s.r.o.  len  raz  a  zostáva  v archíve  a  účinnosti  počas  trvania vzájomného vzťahu alebo dovtedy, kým súhlas odvoláte. Po skončení platnosti a účinnosti súhlasu budú vaše osobné údaje vymazané alebo spracovávané iba v rozsahu a na účely, na ktoré nie je podľa právnych predpisov nutný súhlas. Keď nakladáme s osobnými údajmi, uplatňujeme zásadu minimalizácie, čo znamená, že hneď ako lehota, počas ktorej máme povinnosť uchovávať vaše osobné údaje, uplynie, dôjde v našich databázach a informačných systémov k úschove vašich osobných údajov. V rámci spoločnosti Q.C., s.r.o. máme zavedené prísne interné pravidlá pre ochranu súkromia, ktoré zaisťujú, že údaje nie sú uchovávané dlhšie, než sme na to oprávnení či povinní.

8. Práva subjektu údajov

Máte voči nám právo požadovať prístup k vašim osobným údajom, ich zmeny, výmazy alebo obmedzenia ich spracovania a odovzdávania. Pre prípad, keď sú vaše údaje spracovávané na základe vami udeleného súhlasu, máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať v rozsahu, v ktorom bol udelený, bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania v čase platnosti pred týmto odvolaním. Ste oprávnení vzniesť námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu a automatizovanému spracovaniu. Marketingový súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Neudelenie súhlasu alebo jeho odvolanie nemá žiadne dôsledky na váš vzájomný vzťah so spoločnosťou, ani na využívanie ich produktov a služieb, pre ktoré nie je tento súhlas potrebný. Súhlas môžete odvolať osobne na prevádzke SALON de PARIS, prostredníctvom e‐mailu alebo telefonicky. Ak odvoláte súhlas v spoločnosti, znamená to, že nebude po tomto dátume môcť ďalej spracovávať vaše osobné údaje na účely uvedené v súhlase. V prípade odvolania súhlasu budeme vychádzať z predpokladu, že si už neprajete, aby sme naďalej spracovávali vaše osobné údaje na marketingové účely, a to ani na základe prípadne skôr udelených marketingových súhlasov alebo prípadných špecifických marketingových súhlasov. Tieto prípadné ďalšie marketingové súhlasy teda takisto budeme považovať za odvolané. Ak zistíte alebo sa budete domnievať, že vaše osobné údaje aj naďalej spracovávame v rozpore s ochranou vášho súkromia alebo platnou legislatívou, máte právo požadovať vysvetlenie alebo máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

9. Poskytovanie osobných údajov zo zákona alebo zo zmluvy

Poskytovanie  osobných  údajov  v  súvislosti  s poskytovaním  služieb  a predaja  prípravkov  na  domáce  ošetrenie nie je povinné.

10. Existencia automatizovaného spracovávania

Vaše osobné údaje nie sú pred využitím marketingovej komunikácie vyhodnocované v rámci marketingového spracovania osobných údajov. To znamená, že nie sú vytvárané žiadne štatistické a matematické analýzy.

+421 907 827 143

V pracovnom dni, v bežnom pracovnom čase, nás môžete kontaktovať telefonicky alebo nám pošlite Vašu požiadavku a my Vás budeme kontaktovať späť.

Už teraz sa tešíme na Vašu návštevu!


Cenník predlžovania vlasov Hairdreams

cenník je platný od 1.4.2019

Cena nadpájania vlasov sa odvíja hlavne od dĺžky vlasových prameňov, jemnejších, ručne triedených Európskych (dĺžka 15, 25, 35, 45, 55 cm) a Indických (dĺžka 20, 30, 40, 50 cm).

Pri osobnej konzultácii v salóne a po dohode dĺžky vlasových prameňov, farebnom odtieni a tiež následných ďalších krokoch, Vás budeme podrobne informovať.

Cenník obradov a masáží KÉRASTASE

cenník je platný od 1.4.2019

FUSIO-DOSE

Okamžitá premena vlasov – koktail vysokoúčinných látok namiešaných práve teraz na mieru Vašim vlasom, v nespočetnom množstve kombinácii, s okamžitým a dlhotrvajúcim výsledkom.

RELAXAČNÝ OBRAD

Kaderník – poradca KÉRASTASE prevedie diagnózu vlasovej pokožky a vlasov, aby presne určil, ktoré prípravky sú pre Vás najvhodnejšie. Po relaxačnej masáži budú Vaše vlasy pripravené na intenzívnu starostlivosť. Prameň po prameni preniká starostlivosť do vnútra vlasu vďaka starostlivému spôsobu aplikácie.

Aplikácia šampónovej kúpele masáží, gesto pre aplikáciu intenzívnej starostlivosti.

INTENZÍVNY OBRAD

Po podrobnej diagnóze vlasovej pokožky a vlasov Kaderník – poradca KÉRASTASE zvolí tie najlepšie prípravky pre Vás. Intenzívny obrad Vás ponorí do terapie starajúcej sa súčasne o Vaše vlasy aj pokožku. Vaša pokožka je revitalizovaná vďaka profesionálnym gestám, ktoré stimulujú päť životne dôležitých funkcii Vášho tela. Konečnú podobu Vášmu účesu dodá finálna starostlivosť.

Aplikácia šampónovej kúpele masáží, gesto pre aplikáciu intenzívnej starostlivosti a použitie finálnej starostlivosti, druhá intenzívna starostlivosť je aplikovaná masážou.

LUXUSNÝ OBRAD

Po podrobnej diagnóze vlasovej pokožky a vlasov Kaderník – poradca KÉRASTASE zvolí tie najlepšie prípravky pre Vás. Intenzívny obrad Vás ponorí do terapie starajúcej sa súčasne o Vaše vlasy aj pokožku. Vaša pokožka je revitalizovaná vďaka profesionálnym gestám, ktoré stimulujú päť životne dôležitých funkcii Vášho tela. Konečnú podobu Vášmu účesu dodá finálna starostlivosť.

Aplikácia šampónovej kúpele masáží, gesto pre aplikáciu intenzívnej starostlivosti a použitie finálnej starostlivosti, druhá intenzívna starostlivosť je aplikovaná masážou.